- NZOZ ZAGÓRZANY

Przejdź do treści

Menu główne:

serwis
 
CO TO JEST RODO?
 
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.
 
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Niepubliczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej „Ośrodek  Zdrowia” w Zagórzanach z siedzibą w: Zagórzany  235, 38-333 Zagórzany. Nasze dane kontaktowe: adres e-mail: nzozzag@poczta.onet.pl,  
 
tel. 18-35 128 93.
 
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
 
Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
 
Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
 
Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

 
 
 
 
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
 
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
 
·     dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 
·     sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 
·     usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
 
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym:
 
·          innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 
·          dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
 
·          innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)

 
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
 
Informujemy, że NZOZ "Ośrodek   Zdrowia" w  Zagórzanach wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych /IOD/
Funkcję tę  pełni Pan  Michał  Muzyka
Zapraszamy do kontaktu  z IOD pod  adresem: kontakt@dpo24.pl
Niepubliczny   Zakład Opieki   Zdrowotnej
"Ośrodek  Zdrowia” w Zagórzanach

Zagórzany 235,  38-333  Zagórzany

tel/fax :  18 35 128 93
e-mail:  nzozzag@poczta.onet.pl
rejestracja  on-line:  rejestracja@nzozzagorzany.pl

NIP  738-127-07-79
Regon:  491904570-00027
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego