NZOZ – Ośrodek Zdrowia w Zagórzanach

Opieka koordynowana w POZ

OPIEKA KOORDYNOWANA W POZ

oznacza  dla pacjenta

Szerszy  pakiet  badań w  Podstawowej   Opiece   Zdrowotnej  (POZ),  leczenie  najczęstszych chorób  przewlekłych u lekarza  rodzinnego, konsultacje z dietetykiem oraz edukację w  kierunku radzenia  sobie z chorobą przewlekłą.

To kolejny  element  wzmocnienia  roli POZ w  systemie  ochrony  zdrowia.

Opieka  koordynowana w POZ pozwala  na szybsze , skuteczniejsze  diagnozowanie i leczenie  chorób  przewlekłych oraz ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów.

Obecnie  opieką  koordynowaną objętych jest już blisko 7,8 mln pacjentów.

Opieka  koordynowana  to szerszy  wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych  chorób przewlekłych  już u swojego  lekarza rodzinnego. Lekarz  POZ  może zlecić pacjentom badania  ( w sytuacjach  medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie  jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także  konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Kogo obejmuje  opieka  koordynowana?

Opieka   koordynowana jest dla pacjentów ze  schorzeniami  z  zakresu:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • chorób płuc
 • endokrynologii

na które  najczęściej chorują Polacy.

W  przypadku pacjentów u których zdiagnozowano  choroby z tych dziedzin, lekarz POZ  przeprowadza kompleksową poradę i  ustala indywidualny plan leczenia.

Co zyskujesz  w  opiece koordynowanej?

 • Wygodę –  więcej  wizyt, badań i konsultacjiw jednym  miejscu.
 • Czas –  wizyty , badania i konsultacje  umawia dla Ciebie koordynator.
 • Bezpieczeństwo– koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego  planu leczenia.
 • Dostępność – szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.
 • Wiedzę –  porady dietetyczne i edukacyjne z  zakresu profilaktyki i Twojej choroby.

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które  może  zlecić rodzinny.

Chodzi m.in. o:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca

 

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz  POZ może zlecić pacjentowi ( w  sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem ( przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem  specjalistą z  zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii  lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Przychodzi lekarz do lekarza

Nowym rozwiązaniem , jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje  lekarskie są prowadzone również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań  pacjenta i dalszego leczenia między lekarzami, wpływa na  większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Przewodnikiem pacjenta jest koordynator

Koordynator opieki w POZ po raz pierwszy pojawił się w POZ w październiku 2021 r.  Wtedy zadania koordynatora skupiały  się na działaniach profilaktycznych.

Opieka koordynowana wzmacnia rolę koordynatora, który dba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz- pacjent, szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, współpracuje z osobami , które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej. Nie ma wymagań, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora często realizuje personel , który już pracuje w poradni.

Wprowadzenie opieki koordynowanej

Wprowadzenie opieki koordynowanej jest dobrowolne. Przychodnia nasza wystąpiła

z wnioskiem do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie w grudniu 2022 r. o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną. Wniosek został zaakceptowany

w zakresie diabetologii, endokrynologi i pulmonologii i z dniem 1.01.2023 r. podpisano stosowny aneks do umowy. Natomiast zakres umowy został poszerzony o kardiologię

z dniem 1.04.2023 r. Tym samym Przychodnia nasza realizuje pełny zakres opieki koordynowanej.

Zapraszamy pacjentów do korzystania z usług  w zakresie opieki koordynowanej.

tel. 18 351 28 93

Teleporady w ramach POZ

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych w  NZOZ „OŚRODEK ZDROWIA” w Zagórzanach,  Zagórzany 235,  38-333  Zagórzany, zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę: Zagórzany 235, 38-333  Zagórzany
 • na stronie internetowej Świadczeniodawcy nzozzagorzany.pl
 • telefonicznie (na żądanie pacjenta).

Spis treści

1.Informacje o warunkach udzielania teleporad

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

1.2 Ustalenie terminu teleporady

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

1.4 Sposób udzielenia teleporady

      Połączenia telefoniczne

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

2.2 E-skierowania

2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

2.5 Internetowe Konto Pacjenta

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

Świadczeniodawca zapewnia możliwość pacjentom kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje następujące systemy teleinformatyczne lub systemy łączności

 • połączenia telefoniczne.

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne nr:

 183512893, 509779145, 509779787,

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o:

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu  nr  183512893 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00.

Teleporada jest realizowana:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy albo
 • w późniejszym terminie, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez pacjenta metody kontaktu ze Świadczeniodawcą (opisanych w części 1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad).

Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie
i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem
(między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie
z pracownikiem Świadczeniodawcy.

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad

Od 16 marca 2021 r. następujące świadczenia mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

 • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania – bez badania pacjenta – recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),
 • pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych
  w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,
 • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych
  w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

Więcej informacji na temat e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.


Więcej informacji na temat e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

 • na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),
 • w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).


Więcej informacji na temat e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej.

Lp. Nazwa badania Miejsce realizacji Godziny pracy Nr telefonu
1. Badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, serologiczne, rtg,tomografii komputerowej,

Szpital Specjalistyczny

w Gorlicach, ul. Węgierska 21,

38-300  Gorlice

7-15 18 6556534
2. Rtg, usg, mammografia,

Pracownia RTG i USG  Sp. z o.o.

ul. Piekarska 1, 38-300  Gorlice

7-15 18 3522003
3. Badania laboratoryjne

NZOZ „FOUR-MED S.C.

ul. Słoneczna 2, 38-300 Gorlice

7-15 18 3536064
4. Badania z zakresu   diagnostyki  laboratoryjnej

NZOZ „Medan”  S.C.

ul. Narutowicza 3,38-300 Gorlice

7-15 18 3537229
5. Diagnostyka USG i RTG

Centrum Diagnostyki  Obrazowej

J.Pachana D. Szczerba  Sp.

ul. Sienkiewicza 36,

38-300 Gorlice

7-15 18 3500910

2.5 Internetowe Konto Pacjenta

Świadczeniodawca zachęca osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, do  założenia Internetowego Konta Pacjenta. Pozwala ono w szczególności na:

 • otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,
 • wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,
 • udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,
 • dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18. roku życia,
 • odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).


Więcej informacji na temat Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

Udostępnianie informacji lub dokumentacji medycznej

Dokument opisuje przyjęte u ADO / NZOZ “Ośrodek Zdrowia” w Zagórzanach / zasady, dotyczące przekazywania osobom lub podmiotom uprawnionym informacji bądź dokumentacji medycznej w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

1. Udostępnianie dokumentacji medycznej

1.1 Osoby i podmioty uprawnione do uzyskania dokumentacji medycznej

 1. Za życia pacjenta jego dokumentacja medyczna może być udostępniana przez ADO:
  • pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  • przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej,
  • podmiotowi upoważnionemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Po śmierci pacjenta jego dokumentacja medyczna może być udostępniana przez ADO:
  • osobie upoważnionej,
  • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
  • osobie bliskiej,
  • podmiotowi upoważnionemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podmiotami upoważnionymi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa są w szczególności podmioty wskazane w art. 26 ust. 3 i ust. 4 UoPPiRPP.


1.2 Formy udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniana uprawnionemu wnioskodawcy:
  • do wglądu,
  • przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • przez wydanie oryginału,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, faks),
  • na informatycznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive).
 2. ADO może zastrzec w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą, że skany papierowej dokumentacji medycznej nie będą przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, faks) lub na informatycznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive).
 3. Osoby fizyczne, , mogą składać wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w dowolnej formie. ADO może proponować tym osobom składanie wniosków na formularzach udostępnionych przez ADO. Odmowa wypełnienia wniosku na formularzu ADO nie jest podstawą dla odmowy procedowania wniosku.
 4. Podmioty, , składają wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w formie dokumentowej, zawierający w szczególności wskazanie podstawy prawnej do wydania dokumentacji medycznej.
 5. Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu odbywa się wyłącznie pod nadzorem jednego z pracowników ADO. Osoba dokonująca wglądu do dokumentacji ma prawo sporządzania notatek lub robienia zdjęć. Fakt wykonywania notatek lub zdjęć przez osobę dokonującą wglądu jest odnotowywany przez ADO.
 6. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez ADO, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 7. O ile termin wydania dokumentacji medycznej nie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dokumentacja medyczna jest wydawana bez zbędnej zwłoki.
 8. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionej osoby lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.


1.3 Wydawanie oryginału dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna wydawana jest w oryginale:
  • na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  • gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji medycznej mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
 2. Przed wydaniem dokumentacji w oryginale ADO sporządza kopię dokumentacji medycznej lub odpis dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentacja w oryginale jest wydawana za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu:
  • przy wydawaniu dokumentacji osobiście pokwitowanie powinno mieć formę pisemnego oświadczenia (oświadczenie takie najlepiej odebrać na tym samym dokumencie, na którym złożony został wniosek o udostępnienie dokumentacji);
  • przy przekazywaniu dokumentacji drogą pocztową zaleca się przesyłanie dokumentacji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pełniącym funkcję pisemnego pokwitowania przekazania dokumentacji.
 4. ADO archiwizuje dokumenty, potwierdzające odbiór lub przekazanie dokumentacji.
 5. Wydanie dokumentacji jest odnotowywane w wykazie.
 6. W przypadku zwrotu dokumentacji ADO weryfikuje, czy oryginał został zwrócony w stanie kompletnym i niezawierającym uszkodzeń.
 7. W przypadku, gdy dokumentacja nie została zwrócona, jest niekompletna lub zawiera uszkodzenia, ADO wyjaśnia sprawę z osobą lub podmiotem, którym otrzymał dokumentację.


1.4 Wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej

ADO prowadzi wykaz, zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

 • imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
 • sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
 • zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
 • imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, lub nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
 • imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
 • datę udostępnienia dokumentacji medycznej.


1.5 Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

 1. Za wydanie:
  • wyciągu z dokumentacji medycznej,
  • odpisu dokumentacji medycznej,
  • kopii dokumentacji medycznej,
  • wydruku dokumentacji medycznej
  • informatycznego nośnika danych, zawierającego dokumentację medyczną

– ADO może pobierać opłatę.

 1. Wysokość opłat za pobieranie dokumentacji medycznej ustala ADO oraz ogłasza pacjentom poprzez umieszczenie w rejestracji, na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej ADO.
 2. Wysokość opłat nie może przekroczyć maksymalnych stawek, wyliczanych na podstawie art. 28 UoPPiRPP.
 3. Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej nie pobiera się:
  • od pacjentów, przedstawicieli ustawowych lub osób upoważnionych, zwracającym się o wydanie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie j,
  • od podmiotów zwolnionych od uiszczania takich opłat na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


1.6 Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

 1. Zakład ubezpieczeń może uzyskać od ADO, udzielającego świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia.
 2. Zakład ubezpieczeń w celu otrzymania dokumentacji medycznej składa do ADO wniosek, zawierający:
  • oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, numer NIP;
  • podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji;
  • imię i nazwisko lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń do wystąpienia o udzielenie informacji;
  • informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o ubezpieczonym lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. datę urodzenia,
   3. adres miejsca zamieszkania,
   4. numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tą informacją.
 3. Do wniosku, dołącza się informację o wyrażeniu zgody ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, albo jej przedstawiciela ustawowego, wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody.
 4. Wniosek, jest realizowany w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wystąpienia z wnioskiem przez zakład ubezpieczeń.
 5. Wysokość opłaty za realizację wniosku, określa ADO, z uwzględnieniem poniesionych kosztów, niezbędnych do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji.


1.7 Przekazywanie dokumentacji medycznej pocztą tradycyjną

 1. W przypadku konieczności przekazania przez ADO dokumentacji medycznej pocztą tradycyjną, jest ona przesyłana:
  • wyłącznie na zweryfikowany adres korespondencyjny adresata,
  • w sposób bezpieczny.
 2. ADO dokonuje weryfikacji adresu korespondencyjnego adresata w szczególności poprzez jego odebranie na piśmie bezpośrednio od przyszłego adresata.
 3. Przekazywanie dokumentacji medycznej w sposób bezpieczny następuje poprzez jej wysłanie jako przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. IOD może dopuścić stosowanie przez ADO innych metod przekazywania dokumentacji (np. z wykorzystaniem firm kurierskich).


1.8 Przekazywanie dokumentacji medycznej pocztą elektroniczną

 1. W przypadku konieczności przekazania przez ADO dokumentacji medycznej pocztą elektroniczną, jest ona przesyłana:
  • wyłącznie na zweryfikowany adres e-mail adresata,
  • w sposób bezpieczny.
 2. ADO dokonuje weryfikacji adresu e-mail adresata w szczególności poprzez:
  • jego odebranie na piśmie bezpośrednio od przyszłego adresata,
  • przesłanie wiadomości na wskazany adres e-mail i weryfikację jego otrzymania innym zweryfikowanym kanałem komunikacji (np. telefonicznie).
 3. Przekazywanie dokumentacji medycznej w sposób bezpieczny następuje poprzez:
  • umieszczenie pliku zawierającej dokumentację medyczną w archiwum 7Z, RAR, ZIP,
  • zabezpieczenie archiwum hasłem,
  • wysłanie archiwum e-mailem,
  • przekazanie hasła innym kanałem komunikacji (np. SMS-em lub telefonicznie).
 4. IOD może dopuścić stosowanie przez ADO innych metod przekazywania dokumentacji pocztą elektroniczną.

 

2. Udostępnianie informacji medycznych

2.1 Zakres prawa do informacji medycznych

 1. Na prawo do uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia składa się prawo do informacji o:
  • rozpoznaniu,
  • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
  • dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania metod diagnostycznych i leczniczych,
  • wynikach leczenia,
  •  
 2. Prawo do uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, od osób wykonujących zawód medyczny mają:
  • pacjent
   1. pełnoletni,
   2. małoletni, który ukończył 16 lat,
   3. małoletni, który nie ukończył 16 lat (w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego),
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona,
  • opiekun faktyczny,
  • podmioty, wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie i na zasadach uregulowanych w tych przepisach.
 3. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta mają prawo wyrazić zgodę na udzielanie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, innym osobom.
 4. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, osobie bliskiej pacjenta.
 5. W zakresie, jaki jest niezbędny do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania w warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 2 UoPPiRPP, prawo do informacji wskazanych w ust. 1 ma prawo opiekun faktyczny.
 6. Prawo do uzyskania od pielęgniarki lub położnej przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich wykonywanych w stosunku do pacjenta, mają:
  • pacjent
   1. pełnoletni,
   2. małoletni, który ukończył 16 lat,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • podmioty, wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie i na zasadach uregulowanych w tych przepisach.
 7. Prawo do uzyskania od fizjoterapeuty informacji w zakresie niezbędnym dla udzielanym przez niego świadczeń zdrowotnych mają:
  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • osoba bliska,
  • opiekun faktyczny,
  • podmioty, wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie i na zasadach uregulowanych w tych przepisach.


2.2 Zachowanie tajemnicy i zwolnienie z tajemnicy

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań, przez:
  • lekarzy,
  • inne osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych,
  • inne osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia ADO.
 2. Zasad wskazanych w ust. 1 powyżej nie stosuje się, gdy dopuszczają to przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Osoby, o których Iowa w ust. 1 powyżej, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego dopuszczają odstępstwo w tym zakresie.


2.3 Udostępnianie informacji medycznych drogą telefoniczną

 1. Przed przekazaniem telefonicznie informacji medycznej należy:
  • potwierdzić, że osoba ta ma prawo do uzyskania informacji medycznej, a następnie
  • potwierdzić tożsamość tej osoby.
 2. Jeżeli osobą dzwoniącą do ADO jest:
  • osoba podająca się za pacjenta – obowiązkiem ADO jest potwierdzenie tożsamości tej osoby z pomocą informacji, znanej tylko pacjentowi (np. data ostatniej wizyty, nazwa zażywanego leku itp.),
  • osoba podająca się za przedstawiciela ustawowego lub inną osobę uprawnioną – obowiązkiem ADO jest potwierdzenie uprawnień tej osoby poprzez poproszenie o udzielenie jednoznacznych informacji na temat osoby, w sprawie której telefonuje (np. datę urodzenia pacjenta, drugie imię pacjenta, adres zamieszkania pacjenta itp.).
 3. Jeżeli o udostępnienie informacji medycznej telefonicznie zwraca się zewnętrzny podmiot, urząd lub instytucja, należy poinformować rozmówcę, że ze względu na konieczność ochrony danych osobowych konieczne jest złożenie przez podmiot, urząd lub instytucję wniosku do ADO o przekazanie informacji medycznych.


3. Udostępnianie recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 1. O ile nie wskazano inaczej, do recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne stosuje się zalecenia dotyczące dokumentacji medycznej.
 2. Recepta zaoczna lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne mogą być przekazane:
  • pacjentowi, którego dotyczy,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • dowolnej osobie trzeciej – w przypadku złożenia do ADO oświadczenia w tej sprawie przez pacjenta.
 3. Upoważnienie, dotyczące odbioru recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jest odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta lub dołączane do tej dokumentacji.
 4. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.
 5. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie (imię, nazwisko, data urodzenia), odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być realizowane za częściową lub całkowitą odpłatnością (załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego) z dnia 01.01.2022 r.

 L.p. UsługaCena (zł) 
 1. Porada Diabetologiczna 100,00
 2. Badania kandydatów na kierowców 200,00
 3. Badania lekarskie do celów sanitarnoepidemiologicznych 30,00
 4. Szczepienia p. WZW E 40,00
 5. Szczepienia p. grypie 45,00
 6. Porada lekarska ogólna 50,00

Uwaga: Ceny w poz.5 i 6 mogą ulec zmianie w zależności od ceny zakupu szczepionek w hurtowni.
Niniejszy cennik obowiązuje od 1.01.2022 r.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej od 1.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

 PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIEPO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona)0,00 zł0,53 zł
Wyciąg lub odpis (1 strona)0,00 zł15,08 zł
Środki komunikacji elektronicznej0,00 zł0,00 zł
Informatyczny nośnik danych0,00 zł3,02 zł

Maksymalna wysokość opłaty za: jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. (art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent

Pisma Starosty

Do pobrania